امروزه تحقیقات در مورد سلول های بنیادین پیشرفت های چشم گـیری کرده است کـه کـم و بیش در اخبار مـی بینیم و می شـنویم . اما آیـا واقعیــت بــه درســتی گفتــه مــی شــود؟ در اخبــار معمــوﻻً از شــبیه ســازی ژنتیکی پستانداران مثل موش، گوسفند و خوک چیزهایی می آید، اما جز اندکی در مورد شبیه سازی انسان گفته نمی شود . اعتقاد نویسـنده این است که طرح شبیه سازی انسان اجرا شده است . اکنون خیلی عادی است که خبرهایی را در مورد پستانداران مختلف شبیه سازی شده بشنویم . در این گزارش ها همیشه گفته می شود که " این ما را یک قدم به تولید کردن کلون انسـان نزدیک تر می کنـد ."